MEET THE PROS FROM WORLD BBOY BATTLE 2

Bboy Uncle Will

Bboy Lokito

Bboy Effect

Bboy Jose C

Bboy Gravity

Bboy El Nino

Bboy Killa Chris

Bgirl Kayla

Bboy Snow

Bboy Garzilla

Bboy Valme

Bgirl Mantis

Bboy Flonetik

Bboy Heat Rock