MEET THE PROS FROM WORLD BBOY BATTLE 1

Bboy Shellz

Bboy Damien

Bboy Rampage

Bboy Blasian

Bboy Kid-K

Bboy Cha-Cha

Bboy J’Serious

Bboy Retlaw

Bboy Patrock

Bboy Trigger